Thursday, July 9, 2009

Panitia Bahasa Melayu


P E N D A H U L U A N


Panitia Bahasa Malaysia dibentuk selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan insan yang berpengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan masyarakat dan negara.

V I S I

Melahirkan insan yang sejahtera berilmu, berketrampilan.

M I S I

Melahirkan insan yang sejahtera berilmu, berketrampilan.

M A T L A M A T

Meningkatkan pencapaian
cemerlang pelajar dalam Bahasa
Malaysia peringkat PMR dan SPM.

O B J E K T I F

· Melahirkan pelajar yang
· berilmu dan berkualiti dalam PMR dan SPM.
· Meningkatkan kepakaran guru untuk pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

K E R J A Y A

· Pakar bahasa
· Guru bahasa
· Pemberita / Wartawan
· Penulis buku
· Pensyarah bahasa
· Penterjemah bahasa

No comments:

Post a Comment